כידוע שיש הרבה נוסחאות של היתר עיסקא, וכל רב ומורה הוראה המסדר היתר עיסקא מנסחו באופן שונה קצת מחברו. על פי נוסח ההיתר עיסקא נקבע גם רמתו ההלכתית, יש נוסחאות מהודרות ויש פחות, ויש בזה הרבה פרטים ואין כאן המקום להאריך בהם.

דוגמא של ניסוח המקלקל את תוקפו ההלכתי של ההיתר

אמנם יתכן גם ניסוח שמקלקל את ההיתר עיסקא ומוציא אותו מתוקפו ההלכתי, ונביא כאן דוגמא לכך. אין ספק שתחילתו של נוסח זה הוכנס ע"י איזה עו"ד שלא הבין את משמעותו של ההיתר עיסקא וראה צורך להוסיף משפט (ואח"כ הועתק לעוד הרבה שטרות בתמימות), אולם קלקל בזה מאוד לציבור המשקיעים שומרי תורה שבתמימות סמכו על ההיתר עיסקא וחשבו שניצלו על ידו מאיסור ריבית.

הנוסח שנכתב בכמה שטרות [כ20 במספר] הוא כדלהלן:

"החברה אף מצהירה בזאת כי היא מתכוונת לעמוד בהתחייבויותיה התשקיפיות וכי אין כוונה בחתימתה על שטר עיסקה כדי לפגוע בתנאי אגרות החוב ו/או במשקיעים".

ז"א שהחברה מצהירה ומתחייבת בתוך שטר העיסקא עצמו, שלמרות ששטר זה פוטר אותה במקרים מסויימים כלפי המשקיעים (שהרי אין כאן התחייבות קרן וריבית רק פקדון ורווחים, וכשלא יהיו רווחים או הפסד באונס יהיו פטורים), אין כוונתם באמת לפטור את עצמם, אלא וודאי ישלמו כל מה שמפורש בתשקיף, ז"א קרן ורבית ללא תלות ברווחים. זה דוגמא של שטר עיסקא ששוברו עמו, ואי אפשר לאשר רכישת אג"ח מחברה שחתומה על היתר עיסקא בנוסח זה.

בס"ד זכינו, שבחלק מהחברות שהחזיקו נוסח כזה, חידשנו להם את ההת"ע לנוסח טוב, אבל חלקם עדיין במצבם הקודם.

דוגמא נוספת

עוד דוגמא אפשר להזכיר, באחת הסניפים של בנק הפועלים היה תלוי על הקיר ב' נוסחי היתר עיסקא, אחד מהם היה האחרון שנחתם והוא מה שתקף היום, וביחד עם זה היה תלוי עוד נוסח ישן יותר, והוא היה שונה בפרטיו מהראשון. בנוסח הישן היה כתוב שם שהמקבל צריך להביא עדים וגם שבועה, בין להוכיח שלא הרויח ובין להוכיח על הפסד הקרן. וזו טעות גדולה, וכנראה שנעשתה בשגגה, כי זה מובא בכל הפוסקים שאסור להתנות להביא עדים על הרווח. שלחנו מכתב לעו"ד של בנק הפועלים שידאג להוריד היתר עיסקא זה מהקיר [למעשה מסתבר שכשיש שני נוסחאות שנחתמו ע"י חברה, האחרון הוא הקובע].

מה שחשוב לנו לדעת, שאין לסמוך על כל היתר עיסקא הבא לפנינו, אלא יש לבדקו ולעבור על ניסוחו ע"י רב מובהק.

יש לציין שמסתובבות רשימות של חברות החתומות על היתר עיסקא, ונכללו ברשימות אלה גם חברות שניסוחם אינו תקין, וצריך ליזהר שלא לסמוך על רשימות שאינם אמינות ובדוקות.