אודות 

המלוה ברבית עובר על ו' לאוין בתורה, הלוה ברבית עובר על ג' לאוין בתורה (גמרא בבא מציעא).

כל הנותן ברבית נכסיו מתמוטטין (שולחן ערוך יורה דעה סימן ק"ס סעיף ב').

וממונו כלה ואבד עשרו בענין רע, אפילו ממון שהרויח בזיעת אפו, ועושר שעשה במשפט פרוטה של רבית מכלה את כולו, ולא יעשר, ולא יקום חילו, ואחריתו עדי אובד (אגרת התשובה לרבנו יונה מגירונדי).

וכאילו כפר ביציאת מצרים ובאלקי ישראל (שולחן ערוך).

המלוה ברבית אינו קם לתחיית המתים (שערי תשובה לרבנו יונה שער ג' אות כ"ה).

מי שיש בידו עון הרבית אין מלאך מליץ עליו זכות (מדרש רבה שמות פרק ל"א אות י"ד).

וכל אדם מישראל שמלוה לחבירו ואינו נוטל רבית כאלו קיים כל המצות (שם). 

רוצים להשקיע ברכישת אגחי"ם קונצרנים וחוששים מאיסור רבית החמור?

מתלבטים אם ההיתר עיסקא שיש לחברה מנוסח טוב?

מסתפקים בקניה של אג"ח בשוק המשני אם חל ההיתר עיסקא אצל המוכר?

דואגים על התוקף החוקי של ההיתר עיסקא?

רוצים ללוות או להלוות כסף באופן כשר ומהודר וגם להרויח?

לפניכם פתרון נפלא – היתר עיסקא חוקי מאושר ע"י הרשות לניירות ערך – עם חברות וגופים שונים – המועיל לכל הדעות בהסכמת גדולי הוראה – נבדק בכל פרטיו ע"י הועד הלכה לקרנות והשקעות שע"י דייני ביה"ד של הגר"ש וואזנר והגר"נ קרליץ –

הרשימה מתעדכנת כל הזמן, ולפני שמשקיעים יש לבדוק ברשימה היכן ניתן להשקיע ללא חשש.

במילוי כמה פרטים אישיים, הנך יכול להצטרף – ללא תשלום – למערכת מכון היתר עיסקא למהדרין – בקלות ובמהירות.

אפשר להצטרף לחברה מסויימת, או כללית לכל החברות שכבר הצטרפו והעתידות להצטרף.

ההתקשרות על פי היתר עיסקא היא לעסקאות שכבר נעשו וגם לעסקאות עתידיות.

הצטרף עכשיו, ותבדוק תמיד אם ההשקעה שאתה רוצה לעשות היא כשרה ללא חשש איסור.

לכל שאלה ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל של המכון  5742214@OKMAIL.CO.IL

להצטרפות